top of page

Kwaliteitszorg

Lerende school 
We zijn een ‘lerende organisatie’. Dat betekent dat we voortdurend bezig zijn met aanpassing en verbetering van het onderwijs. Als we nieuwe inzichten opdoen, verwerken we die in ons programma. We proberen continu onze eigen deskundigheid te vergroten, om de algehele kwaliteit van ons onderwijs, en in het bijzonder de opvang van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, te verbeteren. We kunnen zo vernieuwend werken, omdat we een kleine zelfstandige stichting zijn. We zijn niet afhankelijk van de plannen en ambities van andere scholen. Of van een bestuur op afstand. We kunnen onze eigen koers varen. En dat maakt ons heel wendbaar in een tijd die daarom vraagt.

 

Investors in People 
We werken continu aan de verbetering van onze vaardigheden via individuele of gezamenlijke scholing. We gebruiken daarvoor de systematiek en uitgangspunten van Investors in People (IiP). Dit is een keurmerk voor strategisch personeelsbeleid. Sinds november 2006 zijn we IiP-gecertificeerd. In 2016 is ons IiP-certificaat na een assessment weer voor drie jaar verlengd. Jaarlijks vindt er een review plaats. In 2021 had er een nieuw assessment moeten worden uitgevoerd (uitgesteld i.v.m. Covid-19).

 

Kwaliteit meten 
Om de kwaliteit van ons onderwijs te bepalen, zetten we verschillende meetinstrumenten in:


Werken met Kwaliteitskaarten (WMK) 
Met behulp van zogeheten Kwaliteitskaarten evalueren en analyseren we de verschillende facetten van ons onderwijs (didactisch, pedagogisch, vakgebieden). Daardoor kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs beoordelen en het waar nodig verbeteren.

 

Tevredenheidspeilingen (TP) 
We vragen ouders, personeel en leerlingen regelmatig naar hun tevredenheid over ons onderwijs en het schoolbeleid. Elke twee jaar houden we een peiling onder ouders (OTP), personeel (PTP) en leerlingen (LTP).

 

Risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) 
We voldoen aan de verplichting van de Arbowet om een actuele risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) te hebben. Hierin hebben we vastgelegd welke omstandigheden invloed hebben op de veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting van leerlingen en medewerkers. Onderdeel van deze RI&E is een plan van aanpak voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

KiVa monitor 
KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. Op de GSV vullen de leerlingen één keer per jaar een digitale vragenlijst in: de KiVa-monitor. De vragen gaan onder meer over welbevinden, sociale veiligheid, pesten en vriendschapsrelaties in de klas. Door de KiVa-monitor af te nemen, voldoen we aan de monitoreis die volgt uit de wet sociale veiligheid op school. Nadat de leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld, krijgen de leerkrachten een rapport van hun groep, inclusief sociogrammen. Met het groepsrapport krijgen wij een helder beeld van hoe de groepen in elkaar steken, zodat wij ons handelen daarop kunnen aanpassen.

 

Groeps- en flitsbezoeken
Het managementteam brengt jaarlijks flitszoeken aan de groepen. Dit zijn korte bezoekjes. Het managementeam krijgt hierdoor inzicht in hoe het onderwijs wordt gegeven. Naar aanleiding van dit bezoek overleggen de teamleiders met de leerkrachten over de kwaliteit van het onderwijs en hoe we dat kunnen verbeteren. Daarnaast vinden er ook geregeld groepsbezoeken plaats, waarbij naar een bepaald onderwijskundig of pedagogisch thema wordt gekeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een observatieinstrument, de Vaardigheidsmeter.

bottom of page