top of page

Organisatie van de lessen

Onze lessen zijn als volgt opgebouwd: de kinderen krijgen eerst gezamenlijk, groepsgewijs of individueel een korte instructie. Daarna volgt een verwerkingsopdracht. Vaak werken de leerlingen op verschillende niveaus. De leerkracht houdt er rekening mee dat sommige leerlingen vaker instructie nodig hebben dan andere.
 

Zaakvakken en IPC 
De GSV is in 2018 gestart met een geïntegreerde aanpak van de zaakvakken door het programma IPC (International Primary Curriculum) te gaan gebruiken in alle groepen van de TPO-afdeling. IPC is een curriculum voor het basisonderwijs waarbij leren centraal staat. Voor alle creatieve en zaakvakken zijn er duidelijke en uitdagende doelen, ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en burgerschap. Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vakgebied. Het IPC is zo samengesteld, dat het ook leerkrachten helpt de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief. Het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen. We denken dat we met IPC onze leerlingen het best de 21e eeuwse vaardigheden kunnen leren en de gewenste houding kunnen meegeven, die ze in de toekomst nodig zullen hebben.

 

Ook onze Internationale afdeling heeft het IPC in gebruik, zodat we kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen. Hiermee wordt de werkwijze v.w.b. aanbod zaakvakken in beide afdelingen op één lijn gebracht en met HB-afdeling wordt ook meer afstemming verkregen aangezien men daar de thematische aanpak met het programma van Deep Level Learning heeft ingericht. We krijgen met IPC meer eenduidigheid en een goede doorgaande lijn in de hele school.

Deep Level Learning 
Deep Level Learning is het werken met thema’s die speciaal ontwikkeld zijn voor hoogbegaafde leerlingen en aansluit op hun manier van leren. De thema’s worden top-down aangeboden, wat betekent dat we vanuit het grote geheel grote thema’s behandelen. De vragen en opdrachten zijn gericht op het ontwikkelen van hogere orde denkvaardigheden, zoals evalueren, analyseren en creëren. Door met Deep Level Learning-thema’s te werken, ontwikkelen de leerlingen een growth mindset.

 

Werken in speelleerplaatsen 
De kinderen in de jongste groepen leren vooral door te doen. Daarom krijgen zij vaak de gelegenheid om in speelleerplaatsen te werken. Er zijn verschillende speelleerplaatsen binnen de groep die de verschillende ontwikkelingsgebieden bevorderen. De leerkracht observeert en begeleidt de kinderen in hun totale
ontwikkeling.


Zelfstandig werken 
De leerlingen in de groepen 3 en hoger van het TPO, Year 2 en hoger van de internationale afdeling en alle leerlingen van de HB-afdeling werken niet (meer) in hoeken. Zij vinden hun materiaal in de kasten en gaan daarmee dan tijdens het zelfstandig werken alleen, met een ander kind of een groep andere kinderen aan de slag. Ze werken, afhankelijk van de leertijd en leerhouding, met dagdeeltaken, dagtaken of weektaken. Sommige onderdelen daarvan zijn verplicht en andere zijn facultatief. De kinderen leren zo om taken te plannen en gedisciplineerd om te gaan met de relatieve vrijheid die ze hebben.

 

Huiswerk 
Om onze leerlingen zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen, geven we de groep 6-leerlingen van TPO en de HB-afdeling en Year 5 van de internationale afdeling geleidelijk aan huiswerk mee. Het krijgen van huiswerk wordt standaard in de groepen 7 en 8 van TPO. Door huiswerk te maken leren de leerlingen zelfstandig leren, werken en plannen. We helpen ze daarbij door het aanleren van studievaardigheden, zoals tekstverklaring, concentratie, sociale vaardigheid en taakgerichtheid.

bottom of page