top of page

Schoolondersteuningsprofiel

De manier waarop we passend onderwijs bieden, leggen we jaarlijks vast in een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit zijn we verplicht sinds de invoering van de zorgplicht. In het SOP staat niet alleen de zorg voor leerlingen met gedrags- en leerproblemen beschreven. Het gaat ook om de zorg die we bieden aan meerpresteerders en hoogbegaafde kinderen. Via de MR hebben ouders en leerkrachten adviesrecht over het SOP. 


Internationale afdeling
Voor de leerlingen van de internationale afdeling kunnen we niet eenvoudig invulling geven aan het passend onderwijs. Er zijn beperkte voorzieningen om passend onderwijs in het Engels te geven. We zoeken in overleg met het SWV naar mogelijkheden om toch passende zorg op onze internationale afdeling aan te bieden. Als het niet mogelijk is extern een voorziening te treffen voor het verlenen van zorg, dan voorzien we daar zelf in door inzet van extra personele en financiële middelen.

bottom of page