top of page

Leerresultaten

Het meten van de leerresultaten vinden we belangrijk. We willen graag weten welke ontwikkeling de leerlingen doormaken. Ook willen we weten of die ontwikkeling passend is bij de ambitie die de GSV voor de vakgebieden heeft. Daarom toetsen we bij het beoordelen van de leerresultaten of deze voldoen aan de toetsnorm en schoolambitie. De analyse van de leerresultaten kan vervolgens aanleiding zijn om het beleid bij te stellen of extra te investeren in ondersteuning in bepaalde groepen of voor bepaalde vakgebieden.
 

Normen GSV 
De GSV vergelijkt de leerresultaten met de toets- en schoolnorm (onze ambitienorm). De schoolnorm kan jaarlijks worden bijgesteld en is afhankelijk van de ambitie die we als GSV hebben en de verwachting die we van een bepaalde groep hebben. De schoolnorm wordt mede afgestemd op de achtergronden van onze leerlingenpopulatie. Voor 2022-2023 worden de schoolnormen aan het begin van het schooljaar vastgesteld. We hebben deze normen per groep (vanaf groep 3) vastgesteld voor de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling, spelling werkwoorden en voor sociaal emotioneel welbevinden. De schoolnormen liggen - afhankelijk van de groep - altijd een aantal punten boven de toetsnorm.

 

Resultaten en analyses 
Er wordt twee keer per jaar schoolbreed kritisch bekeken welke resultaten gehaald worden. We vergelijken onze resultaten met de landelijke toetsnormen. We streven ernaar om deze ruimschoots te behalen en hebben dan ook onze eigen ambities voor de basisvaardigheden aan het begin van het schooljaar vastgesteld. Deze ambities liggen per groep hoger dan de toetsnormen. In het zorgteam worden deze gegevens geanalyseerd en via groepsbesprekingen teruggekoppeld naar de leerkrachten. We stellen doelen om de ambities te halen en kijken kritisch naar ons onderwijs. In 2021-2022 hebben we geconstateerd dat alle resultaten boven de landelijke normen liggen en voor 80% ook boven onze eigen hogere ambitienormen. We zullen waar de ambities niet zijn gehaald, analyseren wat daarvan de oorzaak is en daar gericht actie op ondernemen.

 

Ook onze eigen ambities op de speerpunten uit eigen beleid worden jaarlijks geanalyseerd. Voor de beheersing van de Engelse taal zien we dat de leerlingen in de groepen 7 al zeer ver gevorderd zijn. Meer dan 60% van de leerlingen zit op B1 of hoger. We verwachten voor onze leerlingen in de groepen 8 een eindniveau te behalen van minimaal 65% tot 70% op B1/B2 niveau. Op alle toetsonderdelen zijn de leerlingen verder gegroeid.
 

Meertaligheid 
In het schooljaar 2022-2023 zullen we extra aandacht besteden aan onze leerlingen die meertalig zijn. Deze leerlingen die de Nederlandse en de Engelse taal onvoldoende beheersen zullen we gaan begeleiden. We willen door de extra ondersteuning hun vaardigheid in de Nederlandse taal gaan verbeteren, zodat ze beter het onderwijs kunnen gaan volgen. Tot eind van het school jaar 2022/2023 is hiervoor budget beschikbaar en we zullen voor de jaren daarna werken aan een structurele ondersteuning.

 

Dutch as a Foreign Language (DFL) / English as an Additional Language (EAL) 
Op de IPS krijgen leerlingen wekelijks minimaal 2 uur onderwijs in het Nederlands. Deze zijn bedoeld om de leerlingen beter te laten integreren in de Nederlandse omgeving. De DFL-plus voorziening is een aanvulling op het reguliere DFL-programma dat alle leerlingen van de IPS krijgen. De leerlingen die het Engels onvoldoende spreken of nog niet op groepsniveau kunnen volgen, krijgen extra ondersteuning van een EAL-specialist.

 

Cito Eindtoets 2022
In 2020 is er geen Eindtoets afgenomen in verband met de beperkingen door Covid-19. De resultaten van 2021 lagen op een gemiddelde van 540,1. In 2022 was het gemiddelde resultaat van de GSV 541,1.  Landelijk is dat 534. Hiermee ligt de GSV ruim boven de resultaten van het landelijk gemiddelde. De GSV wordt in de rapportage vergeleken met vergelijkbare scholen als de GSV. De score van de GSV voor 2022 vinden we passend voor de specifieke situatie van 2022 en voor de groepen 8 die we hebben. Jaarlijks bekijken we welke ambities we kunnen hebben voor de groepen 8 en voor dit schooljaar is dat conform onze verwachtingen. De beperkingen door Covid-19 hebben zeker ook invloed gehad op de resultaten. Het onderdeel taalverzorging zullen we in 2022-2023 extra aandacht blijven geven, omdat we denken daar nog verbetering te kunnen realiseren.

Uitstroom naar voortgezet onderwijs 
De verwijzing naar het voortgezet onderwijs vloeit voort uit de resultaten van onze leerlingen in de laatste drie basisschooljaren. Zoals elders aangegeven worden die resultaten bijgehouden in Plaatsingswijzer. 

De GSV verwees haar leerlingen in 2021-2022 naar:
75% van TPO/HB naar VWO of HAVO/VWO
14% van TPO/HB naar HAVO
11% van TPO/HB naar overige richtingen
95% van Internationale afdeling naar ISG, Middle Years Programme
5% naar scholen in het buitenland

Deze verwijzingen liggen in lijn met de verwijzingen in de afgelopen jaren.

 

Engels 
Leerlingen krijgen tot en met groep 8 30% onderwijs in het Engels. Ieder schooljaar hebben we daar een groep aan toegevoegd. In 2022-2023 zal groep 8 nog extra worden begeleid in de overgang van 15% naar 30% onderwijstijd in het Engels. In groep 3 houden we wel vast aan minimaal 15 tot 20% vanwege de nadruk op het leren lezen en schrijven van de Nederlandse taal in die groep. Wij vinden het belangrijk om te meten wat de invloed is van een dergelijk percentage onderwijstijd in het Engels. Daarom werken we mee aan het landelijke FoTo onderzoek. Dit is een langdurig onderzoek met meetmomenten in groep 1, 3, 5 en 7 naar de effecten van Engels als tweede taal maar ook op de Nederlandse vaardigheden en rekenvaardigheden. Tot nu toe zien we dat er geen negatief effect is op de Nederlandse vaardigheden of rekenvaardigheden en een positief effect zichtbaar is op de Engelse vaardigheden. Om gedegen Engels onderwijs vorm te kunnen geven, vinden we het belangrijk om met geschoolde leerkrachten te werken. We streven er dan ook naar om leerkrachten verder te begeleiden in de professionalisering van hun Engelse spreekvaardigheid en didactische vaardigheden.

 

In 2021-2022 hebben we de leerlingen getoetst op hun beheersing en vaardigheden met betrekking tot de Engelse taal. We hebben hiervoor “English Benchmark” ingezet. We hebben dat gedaan bij de groepen 7 in plaats van de groepen 8. We kunnen concluderen dat de leerlingen van de groepen 7 al erg ver gevorderd zijn en dat 60% het Engels op B1/B2 niveau van het CEFR beheerst. In 2022-2023 zullen we deze toetsing nogmaals afnemen in de groepen 7.

bottom of page