top of page

Bestuur van de school

Vereniging en stichting Groningse Schoolvereniging
Onze school is opgericht als een vereniging waarin ouders samenwerken en waaraan zij een vrijwillige financiële bijdrage leveren. Als lid van deze vereniging kunnen ouders invloed uitoefenen op het schoolbeleid tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering(en) (zie hieronder Algemene Ledenvergadering). Voor het lidmaatschap van de vereniging betalen ouders contributie. De school is ondergebracht in de Stichting Groningse Schoolvereniging.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Groningse Schoolvereniging (de school) bestaat vanaf 1 augustus 2022 uit de directeur bestuurder. De directeur-bestuurder is belast met de bestuurlijke taken van de Stichting en Vereniging GSV, heeft de dagelijkse leiding van de school, is bestuurlijk eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de raad van toezicht van de Stichting GSV. De directeur-bestuurder is daarbij verantwoordelijk voor de kwaliteit en aansturing van de school. De directeur bestuurder vormt samen met de teamleiders het Managementteam (MT) van de school. Het MT van de school stuurt de organisatie van de school aan en voert de beleidskeuzes die zijn gemaakt voor de verschillende afdelingen uit.

Managementteam
Het managementteam van onze school bestaat uit de directeur-bestuurder en zes teamleiders. Samen vormen 
ze het managementteam (MT) en geven ze leiding aan de school. Op de tweetalige afdeling zijn drie teamleiders werkzaam voor onder-, midden- en bovenbouw. Daarnaast is er een teamleider van vakleerkrachten en specialisten. Op de internationale afdeling en de afdeling voor hoogbegaafden is per afdeling ook een teamleider aanwezig. De teamleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Op hun afdeling richten ze zich voornamelijk op kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs, de personele en organisatorische zaken en de communicatie met de ouders van hun afdeling. Het MT vergadert wekelijks op de donderdagmorgen.

 

Raad van Toezicht
Vanaf 1 augustus 2022 kent de GSV een Raad van Toezicht (RvT). Hiermee is er duidelijke scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en toezichthoudende taken van de Stichting GSV. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder, vervult voor die functie de werkgeversrol en fungeert als klankbord voor uiteenlopende vraagstukken. Het bestuur en toezichthouders gedragen zich volgens de Code Goed bestuur van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De RvT van de Stichting GSV is tevens de RvT van de Vereniging GSV en vormt derhalve een personele unie

 

Verantwoording
De directeur-bestuurder, treedt ook op als bestuur van de vereniging GSV (zie hierna Vereniging Groningse Schoolvereniging). Dit bestuur legt aan de leden van de vereniging verantwoording af over de manier waarop onze school zijn eigen missie en visie waarmaakt.

Managementstatuut
In het managementstatuut worden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de directeur-bestuurder en de teamleiders geregeld. Het managementstatuut is onderdeel van het “Governance handboek”. De teamleiders geven leiding aan hun afdeling en richten zich hierbij met name op de onderwijskundige ontwikkeling en de organisatorische taken voor hun afdeling en de GSV als geheel. Samen met de directeur-bestuurder vormen de teamleiders het managementteam (MT). Er zijn teamleiders voor de tweetalige afdeling en dan specifiek voor onder-, midden- en bovenbouw, voor de internationale afdeling en voor de afdeling voor hoogbegaafden. Daarnaast is er een teamleider voor de specialisten en vakleerkrachten.

 

Samenstelling
De meerderheid van de Raad van Toezicht bestaat uit leden van de Vereniging Groningse Schoolvereniging, oftewel de ouders. We vinden het namelijk belangrijk dat ouders, personeel en managementteam samen en elk vanuit 
een eigen verantwoordelijkheid werken aan het realiseren van dezelfde onderwijskundige visie. De RvT bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De leden van de RvT worden door de ALV van de Vereniging GSV benoemd (zie hierna “Algemene ledenvergadering”). Er is echter één uitzondering en dat is de bindende voordracht van een RvT lid door de MR (medezeggenschapsraad) van de GSV. 

 

Algemene ledenvergadering
Ten minste één keer per jaar houdt de vereniging een Algemene leden vergadering (ALV). Tijdens de ALV bespreken de leden het jaarverslag van de vereniging en legt het bestuur en de RvT verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook benoemen ze op de vergadering leden van de RvT van de Vereniging en daarmee ook van de Stichting. Verder worden de leden tijdens de ALV geïnformeerd over de hoogte van de contributie. Een aanpassing van de hoogte van de contributie wordt door de ALV vastgesteld.


Contributie
We vragen aan ouders een contributie, omdat we meer onderwijsvoorzieningen bieden in ons onderwijsprogramma op de GSV dan waarvoor de overheid subsidie geeft. Voorbeelden van die voorzieningen zijn; kleinere klassen in 
de HB en de Internationale afdelingen en in de onderbouw van de tweetalige afdeling; het aanbieden van een tweetalig, internationaal en hoogbegaafden onderwijsprogramma met specifieke voorzieningen; vakspecialisten voor onder meer gymnastiek, muziek, ICT, Deep Level Learning, projectgroepen, Engels en Spaans; aanschaf van extra materialen voor het aanvullend onderwijsaanbod; mogelijk maken van extra uren voor zorg en begeleiding van leerlingen; inzet extra devices en een goed verzorgde digitale leeromgeving, schoolreizen en educatieve bezoeken buiten school. Het bestuur van de GSV legt ieder jaar aan de Vereniging GSV verantwoording af over de besteding van de contributie. De contributie kan naar draagkracht worden verrekend.

 

Contributie bedragen 2022-2023 TPO & HB 

Contributie bedragen 2022-2023 IPS 

bottom of page